Publications

Ruszisztikai könyvek

Publications in Hungarian

Russian and Soviet history

 • Krausz Tamás: Pokrovszkij és az orosz abszolutizmus vitája a 20-as években (Különlenyomat a Történelmi Szemle 1980/4. számából)
 • Szvák Gyula: Cárok és kalandorok. A „zavaros időszak” története (Kossuth, Budapest, 1982)
 • Az orosz történelem egyetemessége és különössége (Szerk.: Krausz Tamás, Szvák Gyula; ELTE ÁJK, Budapest, 1982)
 • Szvák Gyula: Iván, a Félelmetes (Gondolat, Budapest, 1985, 1996)
 • Szakszervezetek és államhatalom. Dokumentumok a szovjet-oroszországi szakszervezetek történetéből 1917–1923 (Szerk. és vál.: Krausz Tamás, Béládi László; ELTE ÁJK, Budapest, 1985)
 • Krausz Tamás: A cártól a komisszárokig. Az 1917-es oroszországi forradalmak történetéből (Kossuth, Budapest, 1987)
 • Béládi László, Krausz Tamás: Életrajzok a bolsevizmus történetéből (ELTE ÁJK Államtudományi és Politikatudományi Intézet, Budapest, 1987)
 • Béládi László, Krausz Tamás: Sztálin. Történelmi vázlat (Láng, Budapest, 1988)
 • Szvák Gyula: Hamis cárok (Kozmosz Könyvek, Budapest, 1988)
 • Szvák Gyula: Moszkóvia és a Nyugat (Magvető, Budapest, 1988)
 • Leszállt-e Hruscsov Kijevben? Hruscsov és kora (Szerk.: Krausz Tamás; Kolibri, Budapest, 1988)
 • Demokrácia, „cézárizmus”, szocializmus. Nyikolaj Ivanovics Buharin tanulmányai (Szerk.: Béládi László, Krausz Tamás; ELTE ÁJK, Budapest, 1988)
 • A száműzött Trockij (Szerk.: Krausz Tamás; Kolibri, Budapest, 1989)
 • Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez 1917–1922 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989)
 • Furkósbottal Európába? I. Péter: érvek – ellenérvek (Szerk.: Szvák Gyula; Új Géniusz, Budapest, 1989)
 • Krausz Tamás: Pártviták és történettudomány. Viták „az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól”, különös tekintettel az 1920-as évekre (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991)
 • Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája 1900–1991 (Szerk.: Krausz Tamás, Szilágyi Ákos, Sz. Bíró Zoltán; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992)
 • Krausz Tamás: Oroszországi alternatívák 1914–1928. Forrásfüzet az iskolai oktatáshoz (Korona, Budapest, 1995)
 • Szvák Gyula: Durák (válogatott cikkek, tanulmányok) (Tegnap és Ma, Budapest, 1995)
 • Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917–1928 (Napvilág, Budapest, 1996)
 • Krausz Tamás: Sztálin – 1996. Történelmi esszé (Változó Világ Könyvtár: Történelem 3.) (Útmutató, Budapest, 1996)
 • Szvák Gyula: A moszkvai Oroszország története (Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1997)
 • Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil, Szvák Gyula: Oroszország története (1. kiadás) (Szerk.: Szvák Gyula; Maecenas, Budapest, 1997)
 • Ormos Mária, Krausz Tamás: Hitler – Sztálin (Pannonica, Budapest, 1999)
 • Szvák Gyula: A feudalizmuskori orosz történelem fő problémái az orosz történetírásban (Akadémiai doktori disszertáció, tézisek) (Budapest, 1999)
 • Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil, Szvák Gyula: Oroszország története (2. kiadás) (Szerk.: Szvák Gyula; Pannonica, Budapest, 2001) (pdf)
 • GULAG - a szovjet táborrendszer története (Szerk: Krausz Tamás, Bartha Eszter; Pannonica, Budapest, 2001)
 • Niederhauser Emil, Szvák Gyula: A Romanovok (Pannonica, Budapest, 2002)
 • Krausz Tamás: Sztálin élete és kora (Pannonica, Budapest, 2003)
 • Krausz Tamás: Lenintől Putyinig. Tanulmányok és cikkek 1994–2003 (La Ventana, Budapest, 2003)
 • A sztálinizmus hétköznapjai. Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből (Szerk.: Krausz Tamás; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003)
 • Szvák Gyula, Jevgenyij Anyiszimov: IV. Iván – I. Péter (Pannonica, Budapest, 2004)
 • Az ismeretlen fekete könyv. Szemtanúk vallomásai a szovjet zsidók tragédiájáról (1941–1944) (Szerk.: Krausz Tamás; Pannonica, Budapest, 2005)
 • A középkori orosz történelem forrásai (Szerk.: Szili Sándor; Pannonica, Budapest, 2005) (pdf)
 • Szvák Gyula: Oroszország helye Eurázsiában. Historiográfiai tanulmányok (Pannonica, Budapest, 2006) (pdf)
 • Az újkori orosz történelem forrásai - XVIII. század (Szerk.: Szergej Filippov, Pannonica, 2006) (pdf)
 • Az újkori orosz történelem forrásai – XIX. század (Szerk.: Szergej Filippov; Pannonica, Budapest, 2007) (pdf)
 • Krausz Tamás: A Szovjetunió története 1914–1991 (Kossuth, Budapest, 2008)
 • Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció (Napvilág, Budapest, 2008)
 • Szvák Gyula: Oroszország zavaros időszaka (Russica Pannonicana, Budapest, 2009) (pdf)
 • A tizenkét legnagyobb orosz (Szerk.: Szvák Gyula; Pannonica, Budapest, 2009)
  (pdf)
 • Szent Orsolyától Iszaak Babelig (Szerk.: Szvák Gyula; Russica Pannonicana, Budapest, 2009)
 • A normannkérdés az orosz történelemben – I. Források (Szerk.: Szili Sándor; Russica Pannonicana, Budapest, 2009)
 • A nagy honvédő háború (Великая отечественная война). A Vörös Hadsereg 21. gyalogsági hadosztálya 93. harckocsivadász tüzérségi zászlóalja 3. ütege hősi tetteinek krónikája (Hasonmás kiadás) (Szerk.: Krausz Tamás; Russica Pannonicana, Budapest, 2010)
 • Az Ankungyinov-ügy (Дело Т. Анкундинова). Egy európai kalandor Moszkóviából (kétnyelvű kiadvány) (Szerk.: Szvák Gyula; Russica Pannonicana, Budapest, 2011) (pdf)
 • Ruzsa György: Az ikon - Teológia, esztétika, ikonográfia, ikonológia, technika (Russica Pannonicana, Budapest, 2012) (pdf)
 • Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája (L'Harmattan, Budapest, 2019)

Hungarian (and other) aspects of Russian and Soviet history

 • Koronás portrék (Szerk.: Szvák Gyula; Kozmosz Könyvek, Budapest, 1987)
 • Szürke eminenciások (Szerk.: Szvák Gyula; Kozmosz Könyvek, Budapest, 1989)
 • Krausz Tamás: Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004)
 • A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada (Двенадцать столетий венгерско–русских отношений) (Kétnyelvű kiadvány) (Szerk.: Szvák Gyula; ELTE Ruszisztikai Központ, Budapest, 2005)
 • Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika (Russica Pannonicana, Budapest, 2011)
 • Krausz Tamás, Varga Éva Mária: A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947 (L’Harmattan, Budapest, 2013)
 • A doni fotós. Reményi József főhadnagy életútja, háborús naplója és fényképei (Szerk.: Mezei Bálint; Budapest, Győr; 2015, 2016)
 • Szvák Gyula: Mi az orosz? A magyarok (és mások) orosz-képéről (Russica Pannonicana, Budapest, 2016) (pdf)
  (képmelléklet)
 • Kvász Iván: Tréflidolog 2. (Scolar, Budapest, 2018) (pdf)
 • Szvák Gyula: „Nem lelkendezhetek főállásban” – Beszélgetések Oroszországról (Gondolat, Budapest, 2018)
 • Gyóni Gábor: A magyarság hajnalán. A magyarok korai története a honfoglalásig (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, 2019)
 • Szvák Gyula: „Mi, moszkoviták” – publicisztikák Oroszországról (Gondolat, Budapest, 2020)

Eastern Europe and Hungary

 • Krausz Tamás, Mesterházi Miklós: Mű és történelem. Viták Lukács György műveiről a húszas években (Gondolat, Budapest, 1985)
 • Válaszúton. „Létező szocializmus” – Politikai átmeneti időszak? Szocializmus? Kapitalizmus? (Szerk.: Krausz Tamás, Tütő László; ELTE ÁJK, Budapest, 1988)
 • Krausz Tamás: Megélt rendszerváltás. Publicisztikai írások 1989–1994 (Cégér, Budapest, 1994)
 • Önkormányzás vagy az elitek uralma (Szerk.: Krausz Tamás, Márkus Péter; Liberter, Budapest, 1995)
 • Diktatúrák – diktátorok (Ormos Mária, Székely Gábor, Krausz Tamás, Harsányi Iván, Pankovits József, Erényi Tibor; Napvilág, Budapest, 1997)
 • Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből (Szerk: Krausz Tamás; Napvilág, Budapest, 1998)
 • Történelem IV. 1914–1998 (A Magyar Lajos Alapítvány által felkért és támogatott munkaközösség, tagja Krausz Tamás; Cégér, Budapest, 1998)
 • A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig (Szerk.: Krausz Tamás; Napvilág, Budapest, 1999)
 • Hajrá, MTK! (Szerk.: Galla Miklós, Krausz Tamás, Szántó András; Ágnes-Press Bt., Csobánka, 1999)
 • Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára (Szerk.: Krausz Tamás, Szvák Gyula; Pannonica, Budapest, 2003)
 • Szarka Klára: Az árral szemben. Beszélgetések Krausz Tamással (L’Harmattan, Budapest, 2006)
 • A Ságvári-dosszié. A Legfelsőbb Bíróság és a magyar jogállam – The Ságvári Dossier. The Supreme Court and the Rule of Law (Szerk.: Krausz Tamás; Pannonica, Eszmélet Alapítvány; Budapest, 2006)
 • Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Palotás Emil 70. születésnapjára (Szerk.: Krausz Tamás; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2006)
 • Államszocializmus: értelmezések, viták, tanulságok (Szerk.: Krausz Tamás, Szigeti Péter; L’Harmattan, Eszmélet Alapítvány; Budapest, 2007)
 • A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában (Szerk.: Csaplár-Degovics Krisztián, Krausz Tamás; L'Harmattan, Budapest, 2007)
 • Szvák Eszter: A nagy könyv-piac (Szerk.: Szvák Gyula; Pannonica, Budapest, 2007)
 • A játék hatalma: futball, pénz, politika (Szerk.: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, L’Harmattan; Budapest, 2008)
 • Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után (Szerk.: Juhász József, Krausz Tamás; L’Harmattan, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék; Budapest, 2009)
 • 1968: Kelet-Európa és a világ (Szerk.: Krausz Tamás, Bartha Eszter; L'Harmattan, Budapest, 2009)
 • Lukács György és a szocialista alternatíva. Tanulmányok és dokumentumok (Szerk.: Krausz Tamás; L’Harmattan, Eszmélet Alapítvány; Budapest, 2010)
 • Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról (Szerk.: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba; L’Harmattan, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2010)
 • 1919 – a magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak (Szerk.: Krausz Tamás, Vértes Judit; L'Harmattan, Budapest, 2010)
 • Bartha Eszter: A népirtástól a történelemhamisításig. Rendszerkritikai megközelítések Krausz Tamással (Eszmélet Alapítvány, Budapest, 2019)

Publications in English

Publications in Russian

Publications in other languages

 • Krausz Tamás: Szovjet thermidor (japán nyelvű kiadás, 2003)
 • Lenin: Stato e rivoluzione (Edizione del centenario con un saggio introduttivo di Tamás Krausz su Lenin e la rivoluzione d’Ottobre) (Donizelli, Roma, 2017)
 • Tamas Krausz: Reconstruindo Lênin: uma biografia intelectual (Boitempo, São Paulo, 2017)
 • Krausz Tamás: Ki volt Lenin? Az életrajz alapvonalai (a "Lenin" c. monográfia első fejezetének tamil nyelvű kiadása, New Century Book House; Ambattur, Chennai, India; 2017)

The ʻVasily Klyuchevskyʼ Collection and Library

A place for seminars on Russistics

Szeminárium szoba
Nearly 3,000 books, xerox copies, and periodicals on Russistics—all of them located in Room no. 236. on the 2nd floor of the Central Building of the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University (6–8 Múzeum krt., Budapest–1088)—have been donated by Gyula Szvák to the Department of Eastern and Central European History and Historical Russistics, to be used without limitations and for free. His only condition was that this exceptional collection should be preserved and made accessible for researchers and students, at its current location.
The collection in question, an enormous contribution by Professor Szvák, former Head of the Department of Historical Russistics, is the fruit of a decades-long endeavour of meticulous collection. It is a uniquely comprehensive selection of Russian and English academic literature available in Hungary, mostly on the pre-19th-century Russian history.

It was the donor’s explicit intention to create a library available for professional researchers, PhD candidates, as well as university students interested in Russian history. Therefore, he made his donation on the condition that the collection must be preserved intact and as a whole at its current location.
In line with these conditions and circumstances, the Department of Eastern and Central European History and Historical Russistics established the ʻVasily Klyuchevskyʼ Collection and Library. The collection is designed to function as a new room for workshops and a library providing professional ʻshelterʼ for researchers, university lecturers, and PhD candidates interested in Russian liberal arts and social sciences (mostly history).

The collection was named after Vasily Osipovich Klyuchevsky, perhaps the greatest Russian historian. In this spirit, the collection and library hosts conferences organised and visited by Hungarians or by Russians and Hungarians jointly. It also accommodates research projects, round table discussions, symposiums, professional colloquiums, and even educational lectures for the wider public, all organised by the Russian Studies Center with a strong involvement of the young generations of researchers.

The ʻVasily Klyuchevskyʼ Collection and Library is supervised by a curator, jointly nominated by the Department, the Foundation and the Donor (or his legal heir).

Lecturer Bálint Mezei was appointed the first curator of the collection, following a nomination by the persons assigned.

The collection’s name, the date of its foundation, and the name of its founder are shown on a plaque.
Kljucsevszkij

News

Videos

Events

2022. 09. 30.

plakát
2022. 05. 07.

plakát
2022. 05. 07.

plakát
2021. 09. 22.

plakát
2021. 09. 13.

plakát
2021. 05. 17.

2021. 01. 16.

füzet
2020. 10. 24.

füzet
2020. 10. 17.

füzet
2020. 10. 10.

füzet
2020. 10. 03.

2020. 09. 26.

2020. 09. 19.

2020. 09. 12.

2020. 09. 05.

2020. 08. 29.

2020. 08. 22.

2020. 08. 15.

2020. 08. 08.

2020. 08. 01.

2020. 07. 25.

2020. 07. 18.

füzet
2020. 07. 11.

füzet
2020. 07. 04.

füzet
2020. 06. 27.

füzet
2020. 06. 20.

füzet
2020. 06. 13.

füzet
2020. 06. 06.

füzet
2020. 05. 30.

füzet
2020. 05. 23.

füzet
2020. 05. 16.

füzet
füzet
2020. 05. 09.

füzet
2020. 05. 02.

füzet
2020. 04. 25.

füzet
2020. 04. 18.

füzet
2020. 04. 11.

füzet
2020. 04. 04.

levél
President of the Hungarian Republic


To Dr. Gyula Szvák

Chair of the Institute of Russian Studies


My dear Friend,

The historical Russian empire remains to be our neighbor and a power, which determines our history. Therefore, there is a need for the functioning of the Institute. You can certainly count on any moral support that I can give.

Budapest, 12 September 1990.

With warm wishes,

Árpád Göncz
2020.02.05.

meghívó
The Department of Eastern and Central European History and Historical Russistics is going to hold a joint orientation session for university students interested in admission to the Master’s Programmes in Russistics and in Balkanology.

Location: Room no. 236. on the 2nd floor of the Central Building of the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University (6–8 Múzeum krt., Budapest–1088)

Date: 13:30, Wednesday, 5 February, 2020
2019.11.17.

invitation
2019.10.22.

Meghívó
2019.10.09.

Meghívó